Jojutsu Çalışma ve Gelişim Evresi

Jojutsu Çalışma ve Gelişim Evresi

 JODO KIHON WAZA

 

JODO TEMEL TEKNİKLER

 

1-hunte-uchi
Jo animasyon
batto3
Ken Suburi
animation2
Ken Batto

Uzakdoğu Savaş Sanatları Ve Kültür Derneği Shibumi Dojo  

Shinto Muso ryu jo jutsu temel teknikleri                              Katori shinto ryu ken jutsu batto'lar

1. HonteUchi                             7. Kuri tusuke                                     1. Shomen uchi        6. Niki tsuke

2. Gyakute Uchi                        8. Kuri hanashi                                   2. Kiri keashi            7. Seigan no tachi

3. hiki otoshi uchi                     9. Tai atari                                          3. Kesa kiri                8. İchi ran no tachi  

4. Keshi tsuki                            10. Tsuki hazuchi uchi                     4. Uke mawashi          9.Ran ai no tachi

5. Gyaku te tsuki                      11. Do barai uchi                              5. Uchi otoshi             10. Tusubawari no tachi

i6. Maki otoshi                          12. Tai hazushi uch

DERECE KYU VE DAN SEVİYESİ İÇİN  BİLİNMESİ GEREKEN HAREKETLER
HACHI KYU

8. KYU 

JO SUBURİ

1) KAMAE                         ( DURUŞLAR )

2) SHOMEN UCHI            ( SAĞ, SOL )   ( JO SUBURİ )

3)  HONTE UCHI               ( JO SUBURİ )  

4) GYAKUTEUCHI           ( JO SUBURİ )    

5) HIKIOTOSHIUCHI      ( JO SUBURİ )    

NANA KYU

7. KYU

JO×UCHIKOMI
1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI

ROKU KYU
6. KYU TANDOKUDOSA  JO TARAFI1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI
GOKYU

5. KYU

 TANDOKUDOSA  JO TARAFI7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

YONKYU

4. KYU

 SOTAI DOSA  

KEN VE JO TARAFI

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI

SANKYU

3. KYU 

SOTAI DOSA

7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

NIKYU

2. KYU 

SEITEI KATA  KEN VE JO TARAFI1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE

ICHIKYU

1. KYU 

SEITEI KATA  KEN VE JO TARAFI4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI

SHODAN 

1. DAN 

SEITEI KATA

8) TACHI OTOSHI
9) RAI UCHI
10) SEIGAN
11) MIDARIDOME

NIDAN

2. DAN

OMOTE

1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

CHUDAN

1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE×ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN
  RAN AI

SANDAN

3. DAN

KAGE  İsimleri OMOTE gibi

1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

YON DAN

4. DAN

 SAMIDARE 1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN×ZEN
5) MIJIN×GO
6) GANTSUBUSHI
 GOHON NO MIDARE)  1)TACHIOTOSHI×NO×MIDARE
2) SAKAN×NO×MIDARE
3) KENGOME×NO×MIDARE
4) KASUMI×NO×MIDARE
5) SHAMEN×NO×MIDARE
GO DAN

5. DAN

OKU1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI
9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME

HIDENOKU'DAN SONRA  ( OKUIRI )SHOMOKUROKU

GOMOKUROKU

MENKYO

MENKYO KAIDEN

GİZLİ TEKNİKLER İÇERİR.

SHINTO MUSO RYU JOJUTSU ÖĞRETİSİ

SHINTO MUSO RYU JOJUTSU
(1) KEN×SUBURI  1) SHOMEN×UCHI
2) KIRIKAESHI
3) KESAGIRI
4) UKEMAWASHI
5) UCHIOTOSHI

(2) KEN×BATTO1) NUKITSUKE
2) SEIGAN×NO×TACHI
3) ICHIREI×NO×TACHI
4) RAN×AI× NO×TACHI
5) TSUBAWARI×NO×TACHİ
(3) JO×SUBURI1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI
(3) JO×SUBURI
1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI
(4) JO×UCHIKOMI
1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) MAKIOTOSHI
(5) TANDOKUDOSA1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI
7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)
(6) SOTAI DOSA
1                 12
Same names as TANDOKU DOSA
(7) SEITEIGATA1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE
4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI
8) TACHIOTOSHI
9) RAIUCHI
10) SEIGAN
11) MIDAREDOME
12) RAN×AI
(8) OMOTE1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI
(9) CHUDAN1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN
(10) RAN AI
1) RAN AI
(O×DACHI)

2)  RAN AI
(KO×DACHI)
(11) KAGE1            12   Same names as OMOTE
  SAMIDARE  
1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN ZEN
5) MIJIN GO
6) GANTSUBUSHI
GOHON×NO×MIDARE1) TACHIOTOSHI NO MIDARE
2) SAKAN NO MIDARE
3) KENGOME NO MIDARE
4) KASUMI NO MIDARE
5) SHAMEN NO MIDARE
(14) OKU1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI

9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir